Logo

Planer

Sie können Produkte aus dem Planer bestellen oder ausführlichere Informationen anfordern. Füllen Sie Ihre Kontaktdaten aus und senden Sie uns Ihren Planer. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Peter Lukáč – IKONIKA, so sídlom S. Jurkoviča 1205/34, 905 01 Senica, zapísané v ŽRSR pod číslom: 240-18944, IČO:44382421, DIČ:1080028004, IČ-DPH:SK1080028004, (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov uverejnených na webovej stránke www.ikonika.sk v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len „tovar“). Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky platia obchodné podmienky zverejnené na www.ikonika.sk.

Kupujúcim (ďalej len “Kupujúci” ) je každá súkromná osoba, ktorá mimo svojej podnikateľskej činnosti uzatvára zmluvu s firmou Peter Lukáč, alebo s ňou jedná.

Všetky kúpne zmluvy a vzťahy sú uzatvorené alebo riešené výhradne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len SR). Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku SR, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Všetok tovar v ponuke výrobcu nie je ihneď k dispozícii, ak nie je uvedené pri tovare inak, ale sa vyrába na základe jednotlivých objednávok kupujúcich.

Objednávka tovaru - kúpna zmluva

Objednávku je možné uskutočniť e-mailom, odoslaním objednávky na info@ikonika.sk, prostredníctvom stránky www.ikonika.sk alebo osobne v sídle firmy. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežným dodacím termínom. Automaticky generované odpovede nie sú považované za oficiálne potvrdenie objednávky.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (Kúpna zmluva), k akceptácii ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru pri katalógových výrobkoch, pri výrobkoch na mieru je záloha vo výške 50 % - 100% podľa náročnosti výroby.

Kupujúci je povinný pri objednávke uvádzať správne a pravdivé údaje, ktoré je povinný pri ich akejkoľvek zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávke tovaru sú Predávajúcim považované za pravdivé.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu vyrobí a dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke práva. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Nákresy, fotografie, farba, váha, farby RAL, kovových častí, farby poťahov, rozmery uvedené v katalógu, produktových listoch a na webových stránkach Predávajúceho sú informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

Používané materiály

Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí, pre ktoré masívne drevo nie je vhodné. Používané materiály:

Dubové drevo

Americký orech

Masívna priebežná škárovka

Vrstvené masívne drevo (Biodoska)

Rozmerovo stabilná laťovka, dyhovaná prírodnou dubovou dyhou

Preglejka, dyhovaná prírodnou dubovou dyhou

Korpusy pre dubové skrinky a komody sú celomasívne, vyrobené z priebežnej masívnej škárovky

Zadné steny a dná zásuviek sú z pevnej dubovej preglejky alebo laťovky

Vnútorné vstavané (lepené) časti sú vyrobené z priebežnej masívnej škárovky

Polohovateľné poličky sú vyrobené z rozmerovo stabilnej laťovky, dyhovanej prírodnou dubovou dyhou 

Dvierka skriniek a komod sú vyrobené z priebežnej masívnej škárovky alebo z vrstveného masívneho dreva (biodoska)

Použité masívne drevo môže obsahovať chyby, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať chyby prírodného charakteru ako očká, hrče, zárasty, mierne farebné a štrukturálne odlišnosti, zábehy vlastné masívnemu drevu.

Dĺžkové nadpájanie lamiel je prípustné pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa bel, dĺžkové nadpájanie, lokálne nedohoblovanie a nedobrúsenie. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva sú povolené. Rovnako je povolené prehnutie v priečnom a pozdĺžnom smere

Dodací termín a podmienky dodania

Dodací termín je stanovený Predávajúcim v e-maili, ktorým potvrdzuje Kupujúcemu objednávku. Dodací termín je splnený dňom dodania Kupujúcemu na uvedenú dodaciu adresu, alebo dňom pripravenia tovaru k prevzatiu Kupujúcim.

Štandardná dodacia doba na výrobu katalógových výrobkov je 8 až 10 týždňov.

Dodací termín sa predlžuje v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností ako sú napr., zásahy vyššej moci, meškanie dodávok od subdodávateľov a iné, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť. V tomto prípade sa nedajú uplatniť žiadne finančné nároky z dôvodu oneskoreného dodania tovaru.

Predávajúci ponúka dva spôsoby dodania objednaného tovaru. Vlastnou dopravou Predávajúceho alebo osobný odber. Pri dodaní vlastnou dopravou Predávajúceho je Kupujúci vopred pred dodaním telefonicky alebo e-mailom informovaný o dátume a čase dodania. V prípade, že má Kupujúci potvrdenú dopravu objednaného tovaru zdarma, resp. v cene tovaru, je táto doprava podmienená akceptovaním navrhovaného dátumu a času dodania, ktoré mu Predávajúci oznámi.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru do 14 dní od oznámenia dátumu dodania tovaru a uplynutia stanovenej dodacej lehoty vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, stratený zisk a skladné. Predávajúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy a tento tovar môže predať inej osobe. Kupujúcemu nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Predávajúci písomne oznámi odstúpenie od zmluvy Kupujúcemu. Predávajúci má právo si uplatniť nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky a to vo výške 50 % celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru, tj, vo výške prijatej zálohy.

Predávajúci je oprávnený odoprieť odovzdanie tovaru aj v prípade ak kupujúci nezaplatí včas kúpnu cenu prevodom pred expedíciou tovaru alebo pri prevzatí tovaru.

Platobné podmienky a cena

Po vyrobení objednaného tovaru je Kupujúci povinný najneskôr pri jeho doručení Predávajúcim alebo pri osobnom odbere, uhradiť zostatok kúpnej ceny.

Zostatok kúpnej ceny je možné uhradiť prevodom na účet pred expedíciou tovaru alebo platobnou kartou resp. v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Ceny na webovej stránke Predávajúceho sú uvedené v rôznych menách v závislosti od jej jazykovej verzie. Pre slovenskú verziu, rovnako ako aj pre nemeckú a anglickú verziu je to mena EUR. Pre českú verziu je to mena CZK.

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na výrobky z masívneho dreva rovnako aj na ostatné výrobky z iného materiálu ako masívne drevo sú v prípade maloobchodného predaja 2 roky. Pri predaji tovaru právnickým osobám je záručná doba 1 rok. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku Kupujúcim.

Pri doručení tovaru je Kupujúci povinný si skontrolovať správnosť a počet dodaných položiek, ich úplnosť, prevedenie a prípadné viditeľné poškodenia vzniknuté pri preprave. Zistené nedostatky musia byť vyznačené na dodací list potvrdené Predávajúcim, inak nebudú akceptované.

Reklamácia môže byť podaná len písomne. E-mailom alebo písomne.

Kupujúci je povinný dôsledne dodržiavať všetky inštrukcie uvedené v návode na používanie (ošetrovanie, inštalácia, používanie), ktoré Kupujúci obdržal spolu s tovarom, inak Kupujúci stráca nárok na reklamáciu tovaru. V prípade straty návodu na používanie sú aktuálne návody vždy dostupné na webových stránkach výrobcu www.ikonika.sk v časti Často kladené otázky.

Nárok na reklamáciu nevzniká, ak bol tovar používaný v rozpore s návodom na používanie, tovar bol svojvoľne upravený, zmenený, nevhodne ošetrovaný alebo bol na ňom prevedený iný zásah do jeho konštrukcie, bol používaný nevhodne vzhľadom na jeho úžitkové vlastnosti.

Dôvodom k reklamácii nemôže byť prírodný charakter dreva a jeho prirodzené vlastnosti. A to najmä rozdiely farebných odtieňov, rastové chyby dreva, zmeny textúry a prechody povrchu dreva, oxidácia a s tým spojená zmena farebnosti, drobné trhliny, vystúpenie štruktúry dreva, mierne tvarové deformácie a rozmerové posuny tovaru. V žiadnom prípade sa nejedná o chyby, ale o dôkaz prírodného charakteru tovaru.

Nábytok Ikonika je určený pre používanie v interiéri, pri stálej izbovej teplote v rozmedzí 15° - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 45 - 70 %. Jeho používanie v exteriéri je zakázané, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak.

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky a úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, že s nimi súhlasí a prijíma ich. Na webových stránkach Predávajúceho sú VOP zreteľne dostupné k preštudovaniu.

Kupujúci berie na vedomie, že nákupom tovaru od Predávajúceho mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov a firemných log IKONIKA. Kupujúci berie na vedomie, že všetky súčasti webových stránok ako fotografie, popisy a videá sú chránené autorským právom Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru. To prechádza na Kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom webovej stránky je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitels...), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.  Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.


Produktkategorien

Esstische
10 Produkte

Couchtisch
8 Produkte

Fernsehtische
7 Produkte

Sitzbänke
4 Produkte

Badezimmerschränke
32 Produkte

Ablagen und Konsolen
6 Produkte

Gastronomie
5 Produkte

Sale
0 Produkte

Möbel nach Maß
Dohodou

Prihlásenie


Passwort zurücksetzen


Registrieren

Sind Sie Architekt, Innenarchitekt oder Möbelhändler? Registrieren Sie sich als IKONIKA-Partner und erhalten Sie Zugang zu Vorteilen und zusätzlichen Dienstleistungen.